loader

תקנון הקניון

תקנון אתר Gmall.co.il

               תנאים לפתיחת חנות ל- בעלי חנויות


הגלישה באתר Gmall.co.il והשימוש בשירותי האתר ושירותי חנויות אתר Gmall.co.il כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ועל כן נבקשך לקוראם בעיון טרם שימושך באתר. במסגרת זו אף נביא לידיעתך את אופן ניהול מאגר המידע שנוצר במסגרת שימושך ושימושם של גולשים אחרים באתר על ידי הנהלת אתר Gmall.co.il
הנהלת Gmall.co.il שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון בכל עת וללא הודעה מוקדמת (עדכון אחרון 08 אוקטובר 2020).
במידה ותנאי תקנון זה אינם מקובלים עליכם אנו מתרים בכל שלא להשתמש באתר Gmall.co.il וכן לא לרכוש בו מוצרים או שירותים.
  
כללי
Gmall.co.il הינו פלטפורמה לבניית חנויות וירטואליות. האתר מציג חנויות רבות מתחומים שונים אשר מתופעלות באופן בלעדי על ידי בעלי החנויות.
המוצרים המוצגים בחנויות אתר
Gmall.co.il, נמכרים על ידי בעלי החנויות בעצמם, ולא על ידי אתר Gmall.co.il. האחריות הבלעדית לטיב המוצרים, מחיר המוצרים, אספקת המוצרים, גביית הכספים, מתן אחריות, מתן החזרים כספיים, מענה לפניות הלקוחות או שאלות בכתב וכל נושא אחר, מוטלת על המוכרים (בעלי החנויות) באופן בלעדי. אין לראות ב Gmall.co.il כמי שמוכרים את המוצרים וכמי שחבים באחריות כלשהי בגין עצם מכירתם ו/או טיבם.
 
Gmall.co.il מקדישים משאבים רבים ונקיטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתרי החנויות ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים הן על ידי FireWall והן על ידי פרוטוקולי הצפנה. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח תקינות תקשורת באופן מוחלט. לפיכך, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד Gmall.co.il ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
 
אספקת המוצרים
לברור פרטים אודות המוצר מעבר לנתונים המופיעים באתר יש לפנות ישירות לחנות המוכרת את המוצר .
  
אחריות
Gmall.co.il ו/או מי מטעמם אינם מוכרים את המוצרים ו/או השירותים, ואינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לאספקתם, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר המכירות בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על המוכרים, בעלי החנויות. המוצרים המופיעים בחנויות אתר Gmall.co.il מוצגים באחריות המוכרים בלבד, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד Gmall.co.il לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.  
 
האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בכל שפה, חלה על המוכרים, בעלי החנויות, ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. האחריות לחיוב הלקוח בגין המוצרים אותם רכש הינה של המוכר, בעל החנות, בלבד.
מידע ונתוני חנויות ומוצרים המוצגים באתר הנם באחריותם הבלעדית של בעלי החנויות המפרסמים באתר Gmall.co.il ואין הנהלת Gmall.co.il אחראית לתוכנם, לנכונותם ומהימנותם, לרבות פרטים אודות הצד השלישי, מהות ו/או איכות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידו, שמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים ו/או השירותים, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי.
כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
מובהר בזאת כי אתר Gmall.co.il מהווה פלטפורמת פרסום מוצרים של בעלי חנויות לגולשים/משתמשים ואינו אחראי על תוכן פרטי המוצרים המתפרסמים במסגרתו. למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין לפרסם באתר Gmall.co.il מודעות למכירת/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. הנהלת Gmall.co.il לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום מוצר/מודעה כאמור או היענות לה. הנהלת אתר Gmall.co.il אף שומרת על זכותה להסיר כל תוכן שהוא, וכן לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בסעיף זה תוך חשיפת פרטי המפרסם.
 
בכל מקרה לא תחול על Gmall.co.il ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי חנויות אתר Gmall.co.il, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בחנויות אתר Gmall.co.il, באספקה או באי אספקה של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית, לרבות תמונות המוצרים או בכלל, שהושגו באמצעות אתר המכירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בחנויות Gmall.co.il.
המידע שמוצג באתר Gmall.co.il איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע.
Gmall.co.il מתחייבים לעשות מאמצים למען שביעות רצונם של הלקוחות והמוכרים, ולאבטח את אתרי המכירות ואת רמת השירות בהם, יחד עם זאת, Gmall.co.il אינה מתחייבת כי השירות בחנויות האתר לא יופרע, יינתן ברציפות ללא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביה, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל Gmall.co.il, ספקיה, מי ממוכריה ו/או מי מטעמה.
מנועי החיפוש באתר Gmall.co.il מאפשרים למצוא מידע שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן - "מידע פוגע"). מידע זה מעודכן על ידי בעלי החנויות ובאחריותם, ועל כן לא תהא הנהלת Gmall.co.il ו/או מי מטעמה אחראי לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגע, ומפעיל האתר מסיר כל אחריות על התוכן ו/או המידע של כל אתר מכירות הנכלל בכל תוצאות חיפוש או מקושר על-ידי האתר, ו/או של כל משתמש.
 
נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי
במסגרת אותם מרכיבים באתר הדורשים מסירת מידע אישי, כדוגמת האזור האישי או בעת ביצוע רכישה, תתבקש/י לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגרי המידע של אתר Gmall.co.il. נדגיש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כ"חובה" לא תוכל/י להשתמש בכל השירותים המוצעים באתר, כדוגמת צ`אט עם בעלי החנויות או ביצוע רכישות בחנויות הקניון. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות. ביצוע רכישה באמצעות האתר אינו מאפשר הזנת פרטי חיוב. בעל החנות בה בוצעה ההזמנה יצור קשר עם הרוכש לצורך העברת פרטי החיוב להשלמת העסקה.
 
אופן השימוש של הנהלת Gmall.co.il
שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת חיפוש מוצרים המופיעים באתר, עיון בעמודים/ מדורים ספציפיים המופיעים באתר, תשובותיך למשאלים המתפרסמים באתר בדבר העדפותיך בכל הקשור לאתר עצמו וכו`. מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך( להלן : " המידע") - ככל שתמסור כזה - יישמר במאגר הנתונים של הנהלת Gmall.co.il. הנהלת Gmall.co.il מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים במסמך זה. השימוש במידע שייאסף על ידי הנהלת Gmall.co.il, ככל שייאסף, ייוחד בין היתר למימוש היעדים הבאים:
1. התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינותך השונים וציפיותיך.
2. התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר במסגרת שימושך בו בהתאם לצרכיך וציפיותיך.
3. קבלת / שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בהקשר תפעול האתר.
4. מתן אפשרות לרכישת או מכירת מוצרים שונים כדוגמת אלה המתפרסמים בחנויות האתר.
5. משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS על ידי הנהלת Gmall.co.il עצמה וזאת בכפוף להסכמה ספציפית ונפרדת מטעמך לכך. במסגרת זו תוכל הנהלת Gmall.co.il להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה ועוד לרבות כאלה הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע להנהלת Gmall.co.il והשירות יופסק תוך 48 שעות ממועד מתן ההודעה.
6. בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם וזאת לטובת כלל המשתמשים והגולשים. 
 
העברת מידע למפרסמים
במסגרת פעילותה השוטפת לאחזקת האתר ועדכונו, וכמתחייב מאופי השירותים המוצעים במסגרת האתר, ייתכן כי הנהלת Gmall.co.il תעביר מידע ממאגר נתוניה למפרסמים שונים. מובהר בזאת כי המידע שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר בדרך כלשהיא את זיהויך האישי ( כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא"ל). 
 
מדיניות ניהול פרסומות באתר
הפרסומות המועלות באתר Gmall.co.il ובאתרים הנילווים אליו מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי הנהלת Gmall.co.il. ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי "COOKIES" הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי "COOKIES" במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש כי ניהול ה - "COOKIES" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא להנהלת Gmall.co.il, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת Gmall.co.il בעניינין אלה.
הנהלת Gmall.co.il משתמשת בחברת פרסום צד ג` להגשת מודעות פרסום בעת ביקורכם באתר. חברה זו עשויה להשתמש במידע (שלא יכלול את השם, הכתובת, כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שלכם) ביחס לביקורכם באתר זה, במטרה לספק פרסומות של סחורות ושירותים העשויים לעניין אתכם. תוך כדי הגשת פרסומות לאתר זה, עשוי המפרסם צד ג` שלנו להציב או לזהות קובץ "קוקי" ייחודי בדפדפן שלכם. 
 
איסוף נתונים על ידי הנהלת Gmall.co.il באמצעות "COOKIES"
הנהלת Gmall.co.il, באופן דומה לזה של חברות הפרסום, יוצרת גם היא קבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם היא אוספת מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב. המידע הנאסף באמצעות ה-"COOKIES" משמש את הנהלת Gmall.co.il לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר Gmall.co.il והנילויים אליו כך שהם יתאימו באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה הנהלת Gmall.co.il במסגרת מסמך זה.
בנוסף משמשים קבצי ה-"COOKIES" לזיהויך על ידי האתר Gmall.co.il והאתרים הנילוים אליו ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיך ( כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר. נשוב ונדגיש כי ביכולתך למחוק ו / או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר. 
 
אבטחת מידע
הנהלת Gmall.co.il מאבטחת את המידע המצוי באתר Gmall.co.il, באתרים הנילויים אליו, וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת אתר זה, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, הנהלת Gmall.co.il אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתרים וברשת המחשבים. 
 
זכויות יוצרים וקניין רוחני
הנהלת Gmall.co.il הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנילויים אליו באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, תמונות מוצרים , וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה , הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר (בין בלוח המכירות של האתר ובין בכל מקום אחר באתר), אלא אם ניתנה לכך הסכמת הנהלת Gmall.co.il מראש ובכתב.

סריקת נתונים מאתר Gmall.co.il
חל איסור חמור על סריקת נתונים אוטומטית או ידנית מאתר Gmall.co.il ללא אישור מפורש בכתב מהנהלת אתר Gmall.co.il.
גורם שיבצע סריקה לנתונים כלשהם המופיעים באתר Gmall.co.il ייתבע לדין.
 
הפעלתו השוטפת של האתר
הנהלת Gmall.co.il אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. הנהלת Gmall.co.il שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, ו/או להפסיק כליל את פעילותו, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל אלו, כמו גם הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא יהוו עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. הנהלת Gmall.co.il מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנילווים להפעלה זו. 
  
דין ושיפוט
הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.
 
 

על בעלי חנויות חל תקנון אתר Gmall המופיע למעלה וכן התנאים הבאים:

תנאים כלליים לפתיחת חנות וירטואלית באתר Gmall.co.il


בין: בעלי הקניון Gmall.co.il
(להלן: "החברה") מצד אחד

ובין: שוכר השירות (בעל החנות)
(להלן: "הלקוח") מצד שני

הואיל והחברה הינה הבעלים והמפעילה של אתר האינטרנט Gmall.co.il (להלן: "הקניון הוירטואלי"),
והואיל והלקוח מעוניין לשכור מאת החברה את שירותי אתר Gmall.co.il, דהיינו להפעיל חנות אלקטרונית בקניון הוירטואלי,
והואיל והצטרפות כחנות בקניון הוירטואלי מותנית בהסכמה לאמור להלן.

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
בהצטרפות כבעל חנות בקניון הוירטואלי, ועם קבלת שירותי האתר, כל הלקוחות מסכימים עם תנאי השימוש המופיעים בתקנון זה. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החברה ללקוחותיה, ועל מנת לוודא שימוש נאות בקניון הוירטואלי כלפי גולשי האתר, בעלי חנויות באתר ובכלל, תוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכות של החברה.

השירות
החברה מעמידה לרשות לקוחותיה מערכת המאפשרת הקמת חנות אלקטרונית בקניון הוירטואלי, ולא תעניק כל שירות נוסף כלשהו ללקוח, אלא על-פי
הסכם נפרד שייערך בין הצדדים. למען הסר ספק שירותי תמיכה יינתנו בתשלום ובהתאם להסכמת החברה לספק שירות תמיכה בכלל.
לכל חנות וירטואלית בקניון הוירטואלי יוקצו עד 300 מוצרים לפרסום בחנות ללא תשלום. שירותים נוספים כגון הגדלת מספר המוצרים בחנות, קידום
מוצרים החנות בתוצאות החיפוש ופרסום מכל סוג שהוא ינתנו בתשלום ובהתאם להסכמת החברה.

ניתן לצפות במדריך תפעול החנות באתר
http://help.gmall.co.il
כל ההוצאות והאחריות בקשר עם הקמת החנות האלקטרונית, תפעולה, עדכונה, הצגת הסחורות בה, תחזוקת החנות וכל הפעילות בה מכל סוג שהוא,
יחולו על הלקוח ועליו בלבד, ולא תהייה לו בעניינים אלה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה.

ביצוע רכישה באמצעות האתר אינו מאפשר הזנת פרטי חיוב. בעל החנות בה בוצעה ההזמנה יצור קשר עם הרוכש 
לצורך העברת פרטי החיוב להשלמת העסקה.


ייעוד החנות
הלקוח מצהיר כי הינו מורשה על-פי כל דין למכור את המוצרים אותם הוא מציע בחנות לרבות רשיון עסק ומתן אחריות.
הנהלת הקניון אוסרת על שימוש באתר לממכר מוצרים פורנוגרפיים מכל סוג שהוא, הימורים, מכרזים, טובין שהושגו שלא כדין ו/או שמכירתם מנוגדת לדין ו/או לתקנת הציבור.
הלקוח מחויב לפרסם בחנות הוירטואלית את פרטי ההתקשרות עימו, לרבות טלפון וכתובת ולעדכנם באופן מיידי בכל שינוי.

עדכון החנות
עדכון כלל פרטי החנות לרבות מחירי המוצרים ועליות המשלוח הינם באחריות הלקוח בלבד.


אחריות כלפי רוכשים
הלקוח מתחייב לעדכן את מועדי המענה האנושי ללקוחותיו.
הלקוח מתחייב לענות לפניות אשר נשלחו אליו מאת לקוחותיו תוך זמן סביר.
הלקוח מתחייב לספק את ההזמנות אשר קיבל מלקוחותיו תוך זמן סביר ובהתאם לזמני האספקה להם התחייב מול הלקוח.

אחריות פרטי רוכשים
הלקוח מתחייב לשמור על פרטי הרוכשים שיתקשרו עימו במסגרת החנות ולא לעשות בהם שימוש לרעה, ולא להעבירם לצד שלישי.

אחריות כלפי צדדים שלישיים
האחריות בגין המוצר או השירות אותו מציע הלקוח לרוכשים הינה בינו ובין הרוכשים בלבד. החברה לא תהווה צד באחריות זו בשום צורה.
הלקוח ישפה ו/או יפצה את החברה לפי דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לחברה בגין כל טענה שיעלה נגדה צד ג` כלשהו בקשר עם השירותים ו/או המוצרים שמציע הלקוח בחנות הוירטואלית.

הפסקת השירות
החברה רשאית להפסיק ו/או לסיים את מתן השירותים לפי הסכם זה ללא התראה מוקדמת מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה, לרבות במקרה שלדעתה יש בהפסקת השירות תרופה לבעיית אבטחה במערכת, או כאשר השימוש בקניון הוירטואלי אינו כחוק ו/או אינו על-פי תקנון זה.
החברה אינה מחויבת לשמור נתונים וקבצים של חנות וירטואלית במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה.

איסור שימוש לרעה מצד הלקוח
מובהר בזאת כי הקניון הוירטואלי מהווה פלטפורמת פרסום פרטי חנויות ומוצרים של בעלי חנויות ואינו אחראי על תוכן פרטי המוצרים המתפרסמים במסגרתו. למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין לפרסם בקניון הוירטואלי מודעות למכירת/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק. החברה לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום מוצר/מודעה כאמור או היענות לה והלקוח האחראי לפרסום כאמור מתחייב בזאת ולשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה בהקשר זה. החברה שומרת על זכותה לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בסעיף זה תוך חשיפת פרטי המפרסם.
שרתי החברה ישמשו אך ורק למטרות חוקיות. כל ניסיון לשימוש לרעה במשאבי חוות השרתים, שרתי החווה, מחשבי החברה, חשבונות לקוחות החברה או כל חשבון אחר בחוות השרתים אסור בהחלט.
בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות הניתנות ללקוח בעת הפעלת החנות הוירטואלית באתר, תישקל בחומרה בחברה ותגרור השעיית החנות
במלואה או בחלקה או סגירתה לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ועובדיה.

פרסומות
החברה אוסרת על פרסום עצמי ו/או צד שלישי באתר החנות. פרסומי צד שלישי ייעשו רק באמצעות החברה במקומות המיועדים לכך. מתן קישורים לאתרים חיצוניים מתוך אתר החנות אסורה בהחלט.

זכויות יוצרים
החברה לא תאפשר שימוש בקניון הוירטואלי לצורך ניצול זכויות יוצרים. כל עבודה המוגנת בזכויות יוצרים, קטעי שמע, וידאו, מוזיקה, או כל חומר אחר הנושא זכויות יוצרים, אשר יופעל על שרתי החברה או שיהיו אליו קישורי אינטרנט כלשהם מבלי לקבל היתר כדין מראש, אסורים בהחלט.
לחברה הזכות לבצע שינויים בכל מידע המצוי בקניון הוירטואלי לרבות בחנויות השונות וכן לעשות בו שימוש בהתאם לצרכיה.

ניצול לרעה של משאבי מערכת
כל ניסיון ניצול לרעה או פגיעה באי אילו ממערכות החברה או בחנויות/לקוחות ITdesigns אסורה בהחלט.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חנויות או לקוחות ממערכותיה ללא התראה מוקדמת באם קיימת בחברה הסיבה להאמין כי סעיפים
בהסכם זה לא בוצעו במלואם.

עדכוני החברה
הנני מאשר הסכמתי לקבלת מידע ועדכונים אודות חברת ITdesigns ומוצריה לאימייל אותו ציינתי בהתקשרות.

הסרת אחריות
החברה תעשה כל מאמץ להפעלתם התקינה של המנגנונים השונים ולאספקת השירותים באופן שוטף, אולם יחד עם זאת היא לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג` כלשהו, כתוצאה מתקלה מכל סוג שהוא במתן השירותים על-ידה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הפרעה זמנית או צמיתה בתקשורת בכלל, במערכת האינטרנט או בשרתיה בפרט. האחריות לקבלת התשלום מצדדים שלישיים ומשלוח הסחורה היא על הלקוח בלבד.

חובה על מנהל החנות לעדכן את תקנון החנות.
על החברה לא חלה כל אחריות מכל סוג שהיא, על מתן שירותי האינטרנט אותם היא מספקת, למרות שהיא תבצע כל שביכולתה לצורך הענקת שירותים
על הצד הטוב ביותר.
על החברה לא תחול כל אחריות לכל נזק אם וכאשר ייגרם ללקוח ומכל סיבה שהיא. כמו כן, על החברה לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של הלקוח, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של מידע, ו\או הגעת מידע שלא ליעדו, ו\או כשל פנימי, ו\או טעויות של הלקוח.
החברה אינה מתחייבת בשום דרך לאחוזי רציפות השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה, או לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתי החברה או בחוות השרתים או בכל אחד ממחשבי החברה הקשורים עימה בפעילותה. הלקוח אחראי לגיבוי תמידי של הקבצים המצויים תחת חשבונו. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא. החברה אינה אחראית לגילוי כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות לקוח הממוקמים על שרתי החברה או מערכותיה, ואף לא לשרתי הגיבוי באם יופעלו. החברה אינה אחראית ללקוחותיה או לצד ג` כתוצאה מכל סיבה היכולה לפגוע בלקוח או בלקוחותיו בכל דרך.

כל סכסוך הנובע מהסכם זה יידון בבית המשפט המוסמך במחוז חיפה בלבד.
 
בניית חנות חינם
אלפי גולשים בקניון
ניהול קטלוג מוצרים
ניהול הזמנות
תמיכה ב Paypal
חיבור לזאפ / גוגל שופינג
דו"חות

סל הקניות שלכם

התחברות לאתר Gmall

שכחתי סיסמא
עדיין אין לכם חשבון? הירשמו עכשיו בחינם

my wishlist

my setting

language
currency