loader
הנמכרים ביותר

תקנון החנות Mahsomit מחסומית

בס"ד

1.         הגדרות

 בתקנון זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם:

 "האתר" או " מחסומית _ Mahsomit":

אתר מחסומית בכתובת www.mahsomit.co.il, המופעל והמנוהל על ידי יוסף.ר מחסומית.

 מחסומית":         יוסף.ר מחסומית

"גולש":  מי שגולש באתר אולם טרם נרשם.

"משתמש":          גולש שנרשם באתר בין אם קנה ו/או נתן הצעה במכירה ובין אם לאו.

מוצר ו/או השרות.

 "קונה":   משתמש שביצע רכישה באתר ו/או זכה במכירה פומבית.

 "עוסק"   מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן.

"תאגיד"  כל גוף של אנשים המאוגד על פי דין לרבות אך לא רק חברה, עמותה, אגודה, שותפות (בין אם רשומה ובין אם לאו) וכיוצ"ב.

"תכנים"  מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, או כל שילוב שלהם, בכתב, בתמונות, בקבצים, קישורים ,או, אחר, אשר מופיע במכירה.

"שרות לקוחות":   שרות הלקוחות של מחסומית.

"תקנון":  תקנון זה.

2.         כללי     

א.         תקנון זה מבטא את התנאים החלים עליך במידה ותבחר להצטרף למשתמשים באתר " מחסומית. הוראותיו יחולו על כל שימוש שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מחסומית ובינך ולבין הגולשים האחרים באתר.

עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון!

ב.         גלישה ו/או רכישת מוצרים/שירותים בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

ג.          האתר פותח ומופעל ע"י מחסומית, ונועד לשמש חנות וירטואלית המאפשרת לציבור הגולשים לקנות מוצרים ושירותים.

ד.         בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

3.         מחסומית - חנות וירטואלית

א.         מחסומית הינו מקום מפגש לקונים המאפשר לקונים לבצע עסקאות בגוון סוגים של קניות לרבות מכירה רגילה ומכירה פומבית או קבוצתית. מטבע הדברים העסקאות בין הצדדים חייבות להיערך במסגרת מחסומית וחל איסור מוחלט לבצע עסקאות מחוץ לאתר המבוססות על פרטים שהוצגו במסגרתו.

ג.          מחסומית לא תהא אחראית על התכנים המפורסמים באתר שלא ע"י מחסומית הכל כאמור בתקנון זה להלן. 

ד.         השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת מחסומית, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מחסומית בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעוררו התכנים באתר.

ה.         השימוש, איפוא, באתר ובשירותים שהוא מעניק וההסתמכות על התכנים המוצגים בו, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה!

4.         שימוש ורישום לאתר

א.         כל גולש רשאי להפוך למשתמש לאחר מילוי פרטיים אישיים וביצוע רישום באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1.         המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18), או, אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

2.         המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

3.         המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות.

4.         המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

ב.         היה והמשתמש הוא תאגיד, הנרשם בשם התאגיד מצהיר ומאשר כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד.

1.         חל איסור מוחלט על עובדי מחסומית להשתתף במכירות הפומביות באתר.     

1.         מחסומית, רשאית למנוע ממשתמש לפעול באתר כקונה ו/או בכלל, באמצעות חסימה של משתתף לזמן קצוב או לזמן שאינו קצוב  בכל אחד מהמקרים הבאים:

א.         המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

ב.         המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;

ג.          המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים;

ד.         המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב מחסומית או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או במשתמש אחר באתר ו/או בצד ג' כלשהו;

ה.         המשתמש נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכש באמצעות האתר.

ו.          כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

ז.          המשתמש הכניס לאתר תכנים האסורים להכנסה על פי מדיניות האתר.

ט.         המשתמש ניסה לסחור ישירות ולא באמצעות האתר עם הצד שמנגד.

2.         מחסומית תהא רשאית לבצע חסימה כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

ה.         מחסומית אינה יכולה ואינה מבצעת בדיקה ו/או אימות של הפרטים הנמסרים ע"י הגולשים בעת ביצוע הרישום לאתר. הפרטים הנמסרים הם על אחריות הנרשמים בלבד ועל כן לא תהיה לך כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד מחסומית ו/או מי מטענה בגין פרטים שנמסרו בעת הרישום כאשר הם אינם נכונים.

 המשתמש הינו האחראי היחיד והבלעדי לכל אינפורמציה שתוצג על ידו במישרין או בעקיפין, בין באתר עצמו ובין בדרך של הפניה לאתר אחר כלשהו.

משתמש זכור: הגשת פרטים כוזבים בעת הרישום הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

5.         הצעה ורכישה

א.         כידוע לך האתר נבנה על ידי מחסומית בחלוקה לקטגוריות על מנת להקל על המשתמשים בו. לפיכך, עליך להקפיד ולהגיש את הצעת הקניה שלך בקטגוריה המתאימה לכך.

מבלי לפגוע באמור, מחסומית רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט, להעביר הצעות מכירה, בין הקטגוריות, לקטגוריה הנראית לה מתאימה.

ב.         מחסומית מבקשת להביא לתשומת לבך ולהדגיש כי מכירה באמצעות האינטרנט ובכלל זה באמצעות האתר, הינה מכירה לכל דבר ועניין וחלים עליה כל דיני המכר הרלוונטיים הנוהגים במדינת ישראל ובכל מדינה רלוונטית לקונה ו/או למוכר בעסקה כלשהי.

ד.         כללי הדין והוראות ההשתתפות באתר, מחייבים את מחסומית , להשלים עסקת מכירה לגבי מוצר או שירות שהוצעו למכירה באופן כלשהו באתר, עם המציע של הסכום הגבוה ביותר במקרה של מכרז, התמחרות או מכירה פומבית, או, עם מי שנענה להצעה ועמד בתנאיה במקרה של הצעה במחיר נקוב (אלא אם אין חובה לעשות כן או במקרה של נסיבות קיצוניות כגון אם הקונה למשל לא עמד בתנאי ההשתתפות, אינו מקיים את התחייבויותיו על פי תנאי העסקה, כגון תנאי תשלום, הצגת אישורים כלשהם וכיו"ב), או אם לא עולה בידנו לאמת את זהות הקונה.

ה.         הקונה ו/או המוכר מנועים מלבצע כל שינויים, ישירים או עקיפים, סמויים או גלויים, בתנאי ההצעה במטרה לשנותה, לרבות להפחית ממחירה. התנהגות בניגוד להוראה זו תיחשב כפעולת מרמה בניגוד לכללי האתר אם כל המשתמע מכך על הוראות סעיף זה.

6.         זכיה וקניה

א.         אם התמודדת על מוצר או שירות כלשהם שהוצעו למכירה באתר ועשית מעשה המעניק לך את הזכות לרכישת מוצר או שירות באמצעות האתר, בין בדרך של הודעת קיבול ובין בדרך של הגשת ההצעה הגבוהה ביותר במקרה של מכירה פומבית או התמחרות, בין שהמוצר או השרות הוצעו למכירה באתר עצמו, או, שהגעת אליו מתוך האתר בדרך של הקלקה לאתר אחר, חובה עליך לעשות את כל הנדרש על מנת להשלים את העסקה, לרכוש את המוצר או השירות על פי התחייבותך, אלא אם ביצוע העסקה או השלמתה אסורים על פי כל דין ו/או על פי הוראות הסכם זה או אם המוצר או השירות שנרכשו אינם תואמים את "תנאי המכר" המצורפים למוצר או השירות הנמכרים (ובלבד שאלה אינם בלתי חוקיים או שהינם בניגוד להוראות התקנון).

לא ניתן לחזור בך מהצעתך, למעט במקרים יוצאי דופן במיוחד, כמו למשל אם שינה המוכר את תיאור הממכר או את תנאי המכירה המצורפים להצעה לאחר שהגשת את הצעתך או אם נפלו טעויות סופר משמעותיות בהצעה או אם אינן ביכולתך לאמת את זהות המוכר וכיו"ב.

8.         שרות ותשלומים

א.         רישום, רכישה, מתן הצעה אינם כרוכים בתשלום למחסומית.

ד.         יובהר ויודגש, טרם ביצוע חיוב, יוצג, גובה החיוב המשוער ותתבקש לאשר את החיוב. ללא קבלת אישור על ביצוע החיוב לא ינתן השרות בגינו הנך משלם.

ה.         בכל מקרה שמחסומית תציע מוצר או שרות חדשים, העמלות שתחויבנה בגין מוצר או שרות חדשים כאמור (אם יהיו), יפורסמו בו זמנית עם השקתם של המוצר או השרות, לפי העניין.

9.         אחריות על תכנים באתר

א.         האחריות על הכנסת התכנים במכירה הינה על מחסומית.

ב.         האחריות על הכנסת התכנים במשוב הינם על המשתמשים.

ג.          המשתמשים מתחייבים להמנע מלפרסם תכנים:

1.         אשר יש בהם משום הפרה של חוקי מדינת ישראל.

2.         בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים.

3.         בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו ואשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לו.

4.         אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.

5.         אשר אינם רלוונטים למכירה.

ד.         מחסומית ו/או מי מטעמה רשאית לסרב לפרסם באתר תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת וללא הודעה מראש.

משתמש זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. מחסומית אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן על כן מחסומית לא תשא כלפיך או כלפי מי מטעמך, לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

ה.         אין בהצגת תכנים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י מחסומית. לפיכך, מחסומית לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

ו.          מחסומית ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (משפטנים, רופאים, ביטוח, פסיכולוגיה וכו').

10.       הפרה

מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה על פי כל דין, מחסומית רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט להוציא אזהרה מיידית, או להשעות זמנית או ללא הגבלת זמן, או לבטל חברותך ולסרב להעניק לך שירותים במקרים כדלקמן:

10.1.    אם תפר/י הסכם זה או המסמכים המתייחסים אליו;

10.2.    אם יימצא כי אתה מעורב או היית מעורב במעשי תרמית כלשהם בקשר עם פעילות האתר, במישרין או בעקיפין.

10.3.    אם אין ביכולתה של מחסומית לאמת או לאשש כל מידע שהומצא על ידך ל מחסומית;

10.4.    אם לדעת מחסומית פעולותיך עלולות לגרום נזק לך, למשתמשים או ל מחסומית עצמה.

11.       התערבות במכירה

מחסומית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה בכל עת וכתוצאה מכך, גם במקרים בהם נשלחה הודעה הזכייה, שלא להכיר בתוצאות המכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א.         אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית;

ב.         אם אירעה תקלה טכנית אשר על פי מיטב הבנתה של מחסומית מנעה או עלולה הייתה למנוע ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.

ג.          במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת מחסומית את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה;

ד.         בכל מקרה שלדעת מחסומית נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה.

מימשה מחסומית את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות -  אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

13.       זכויות באתר

א.         מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של מחסומית בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר " מחסומית ", בסיסי הנתונים בו (לרבות פרטי המשתמשים [או רוכשים] המפורטים ו/או המוצגים במסגרתו, רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

ב.         אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של מחסומית, בכתב ומראש.

ד.         אין להעביר פרטי התקשרות בין המשתמשים באתר שלא בהתאם לכללי המכירה ו/או הרכישה במסגרת האתר.

ה.         אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מחסומית , אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב

ו.          סימני המסחר באתר הינם קניינה של מחסומית בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מוכרים, קניינם של מוכרים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

14.       שיפוי

הנך מתחייב לשפות את מחסומית, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן - רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תקנון זה בכלל ובפרט בגין כל פגיעה בזכיותיה הקנייניות של מחסומית, בין היתר, עקב ניסיונות לעקוף את פעילותה ולפנות ישירות למוכרים ואו רוכשים שפרטיהם הוצגו באתר.

15.       שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

א.         כדי להשתמש באתר, לפעול בו כמוכר ו/או כקונה יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בעת השימוש באתר.

ב.         לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

ג.          מחסומית לא תעביר את הפרטים המפורטים לעיל לצדדי ג' כלשהם, אלא, לצורך מימוש  העסקאות שנקשרו במסגרת האתר עם מציעים רלוונטים, לצורך אספקת המוצרים וכל הקשור בכך.

ד.         מעבר לשימוש הנ"ל מחסומית מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. מחסומית תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

ה.         מחסומית נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, וואלה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

16.       שירות לקוחות

א.         בכל שאלה לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה,  הנך מוזמן לפנות למוכר, ע"י משלוח הודעה אל המוכר, באמצעות מערכת ההודעות באתר.

ב.         בכל שאלה נוספת בקשר לאתר ופעילותו, הנך מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של האתר.

17.       תנאים נוספים

17.1.    יחסי הצדדים להסכם

אין בינך ובין מחסומית יחסי שותפות, סוכנות, מיזם משותף, או יחסי עובד - מעביד או זכיינית כלשהם על פי הסכם זה.

17.2.    בוררות

א.         הצדדים מסכימים כי כל סכסוך או מחלוקת בדבר ביצועו של תקנון זה יועברו לבוררות בפני בורר יחיד שיוסכם ע"י הצדדים ושהינו משפטן מומחה למחשבים; ובהעדר הסכמה כזו בפני בורר שימונה תוך 30 יום ע"י יו"ר לשכת עו"ד בישראל, ושיהיה משפטן בעל ידע בדיני מחשבים, תוכנה ואינטרנט ו/או קניין רוחני.

ב.         הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ויהיה חייב לנמק את החלטתו (אך לא יהיה כפוף לדיני הראיות ו/או לסדרי הדין).

ג.          הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים וימסור את החלטתו תוך 60 יום מעת שהובאה אליו המחלוקת.

ד.         הסכם זה מהווה גם הסכם בוררות בין הצדדים בהתאם לחוק הבוררות תשכ"ח -1968.

ה.         על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

17.3.    סמכות שיפוט

א.         על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת דין הבינלאומי הקבועים בהם.

ב.         בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר אשדוד.

17.4.    הודעות

א.         למעט אם נאמר מפורשות אחרת, כל הודעה תישלח ל מחסומית רק באמצעות מערכת ההודעות באתר או, למשתמש, לפי המקרה, באמצעות מערכת ההודעות באתר ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר בהליך ההרשמה; הגעת הודעה ליעדה תיחשב 24 שעות לאחר שליחתה בדואר ההודעות או בדואר האלקטרוני אלא אם כן הודיע המשתמש ל מחסומית כי כתובת הדואר האלקטרוני אינה תקפה.

ב.         לחלופין, תוכל מחסומית לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום, לפי הכתובת שניתנה על ידי המשתמש בהליך ההרשמה. במקרה כזה תיחשב ההודעה כמי שהגיעה ליעדה 3 ימי עסקים לאחר שליחתה.

17.5.    שונות

א.         רישומי המחשב של מחסומית בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

ב.         כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנותו של התקנון.

ג.          התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 04 פברואר 2009 וניתן לשינוי בכל עת ע"י מחסומית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

   מדיניות ביטולים:

 • ניתן לבטל קניית מוצר תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.
 • ניתן לבטל קניית שירות תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול יעשה שני ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 • זכות הביטול אינה קיימת במקרים הבאים: מוצרי "טובין פסידים" ע"פ חוק הגנת הצרכן, נסיעה, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם מנוחה, ממועד עשיית העסקה,  מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה,  שעתוק או שכפול ומוצרים שאריזתם המקורית נפתחה.
 • ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות, תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני service@mahsomit.co.il או באמצעות פקס : 08-8652519  או באמצעות דואר רשום לכתובת: מחלקת שרות מחסומית מבוא התנאים 6, אשדוד מיקוד 77652
 • במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.
 • המוצר יוחזר לחברה המציעה באריזתו המקורית ועל כל חלקיו, לרבות מתנות.
 • ערוץ הקניות שומר לעצמו את הזכות לבטל מכירה, לפני או לאחר סגירתה, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות, במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת ערוץ הקניות את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה, במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר או בכל מקרה שלדעת ערוץ הקניות נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ואם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, התברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו.
 • במקרים אלו להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן או לחלופין להשיב לך את כספך.
מדיניות החזרות:

 • ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית בצרוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר ובצרוף הודעת החזרה ל: מחלקת שרות מחסומית או לפקס: 08-8652519 או למייל: service@mahsomit.co.il  
 • ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו.
 • ניתן גם להביאו אל מחסני הספק, בתאום מראש
         קנייה בטוחה ומהנה. צוות מחסומית

סל הקניות שלכם

 • אין מוצרים בסל

התחברות לאתר Gmall

שכחתי סיסמא
עדיין אין לכם חשבון? הירשמו עכשיו בחינם

my wishlist

my setting

language
currency